GV West-Friesland

Huishoudelijk Reglement

Het huishoudelijk reglement dat is vastgesteld door de algemene ledenvergadering van de vereniging

Uitgeschreven

Het Reglement

Artikel 1. Lidmaatschap KNGU

De vereniging is lid van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU).

Artikel 2. Doelstelling

De vereniging tracht de in artikel 3 van de statuten omschreven doelstelling te bereiken door:
a. het verzorgen van lessen in gymnastiek, turnen, ritmische gymnastiek en bewegen op muziek, alsmede in alle sport- en / of recreatieve activiteiten, die door de vereniging en door de KNGU worden bevorderd;
b. het organiseren van wedstrijden, uitvoeringen en demonstraties;
c. het bevorderen van deelname aan door of namens de KNGU georganiseerde wedstrijden, uitvoeringen, demonstraties, proeven, instuiven, trainingen en kampen;
d. het stimuleren van deelname door de technische leiding aan door of namens de KNGU georganiseerde opleidingen en instructieve bijeenkomsten;
e. alle andere ten dienste staande middelen, die aan de doelstelling bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 3. Leden

1. Ten behoeve van de indeling in lessen, trainingen, en/of activiteiten en het daarbij te hanteren onderscheid in contributies en inschrijfgelden worden de club- en jeugdclubleden onderverdeeld in categorieën.
2. De vereniging kent clubleden van 16 jaar en ouder onderverdeeld in de volgende categorieën:
a. recreatieleden
b. seniorenleden (60+)
c. wedstrijdleden
3. De vereniging kent jeugdclubleden.

Artikel 4. Verkrijging van het lidmaatschap

1. De aanmelding als lid dient te geschieden door invulling en ondertekening van een daartoe door het bestuur vastgesteld formulier (het inschrijfformulier) dat samen met een informatieblad aan het kandidaat-lid wordt verstrekt.
2. Het informatieblad vermeldt in elk geval:
a. de rechten en verplichtingen van de leden;
b. de voor de verschillende categorieën van leden geldende contributies;
c. het bij toetreding verschuldigde inschrijfgeld.
d. de indeling van de clubleden in de onderscheiden activiteiten;
e. de indeling van de jeugdclubleden in leeftijds- en activiteitengroepen.
f. de voor de onderscheiden groepen bestaande oefen- en wedstrijdmogelijkheden en en mogelijk overige activiteiten.

3. Op het inschrijfformulier dienen de volgende gegevens door het kandidaat-lid (of door de wettelijke vertegenwoordiger) te worden verstrekt en door ondertekening te worden bekrachtigd:
a. de door de vereniging verlangde persoonsgegevens en adresgegevens, nodig voor de verenigings- en bondsregistratie;
b. aan welke les(sen) het kandidaat-lid wenst deel te nemen;
c. de betalingsmethode.
d. de wet op de privacy.
Voorts dient op het formulier te worden verklaard en bekrachtigd door ondertekening dat zal worden gehandeld overeenkomstig de statuten en het huishoudelijk reglement van de KNGU en de vereniging.
4. Het inschrijfformulier dient te worden ingeleverd bij desbetreffende leidinggevende van het les uur. De leidinggevende zorgt dat het bij de ledenadministratie komt.
5. Bij toelating geeft de ledenadministratie daarvan digitaal kennis aan het kandidaat-lid of diens wettelijke vertegenwoordiger met opgave van het verschuldigde inschrijfgeld en contributie.
6. Het bestuur deelt, bij niet-toelating, dit schriftelijk mede aan het kandidaat-lid of diens wettelijke vertegenwoordiger onder opgave van reden(en). Daarbij wordt tevens vermeld binnen welke termijn en hoe in beroep kan worden gegaan bij de algemene ledenvergadering.
7. Leden zijn verplicht elke wijziging van persoonsgegevens en adresgegevens, nodig voor de verenigings- en bondsregistratie, zo spoedig mogelijk door te geven aan de ledenadministratie.

Artikel 5. Rechten van de leden

Elk lid heeft met inachtneming van de regels, als gesteld in de wet, de statuten, het huishoudelijk reglement, de besluiten van de algemene ledenvergadering en van het bestuur van de vereniging alsmede de statuten en het huishoudelijk reglement van de KNGU, de volgende rechten:
a. deelname aan de oefeningen, trainingen, lessen en overige activiteiten van de vereniging;
b. deelname aan de beraadslagingen en besluitvorming van de vereniging;
c. het doen van voorstellen voor de algemene ledenvergadering;
d. het aanmelden respectievelijk verkiesbaar stellen voor een functie in de organen van de vereniging;
e. het stellen van kandidaten voor de organen van de vereniging en van de KNGU;
f. deelname aan opleidingen, activiteiten, trainingen en wedstrijden georganiseerd door of namens de KNGU op zowel rayonniveau, districtsniveau als nationaal niveau;
g. het verlangen van uitkeringen op basis van de door de vereniging en / of de KNGU afgesloten collectieve verzekeringen;
h. het aantekenen van beroep tegen maatregelen en / of besluiten van het bestuur en de algemene ledenvergadering, die niet volgens de daartoe gestelde regels of normen tot stand zijn gekomen;
i. het in voorkomende gevallen in beroep gaan bij de Commissie van Beroep van de KNGU.

Artikel 6. Verplichtingen van de leden

Elk lid is verplicht:
a. als bekrachtigd op het inschrijfformulier, de statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten van de organen van de vereniging en de KNGU na te leven;
b. het lidmaatschap van de KNGU te aanvaarden;
c. de contributie op eerste vordering te betalen;
d. de voorschriften omtrent de kleding in acht te nemen.

Artikel 7. Contributies

1. De algemene ledenvergadering stelt jaarlijks de contributies en het inschrijfgeld vast voor de onderscheiden categorieën van leden. Indien de algemene ledenvergadering deze bijdragen niet opnieuw vaststelt, worden zij geacht niet te zijn verhoogd ten opzichte van de vorige vaststelling. Naast de hoogte van de onderscheiden contributies stelt de algemene ledenvergadering tevens de wijze van inning van de contributie vast.
2. Contributies worden twee maandelijks door middel van automatisch incasso geïncasseerd.
3. Het bestuur kan op een daartoe schriftelijk en gemotiveerd ingediend verzoek gehele of gedeeltelijke ontheffing van de betalingsverplichting verlenen. Daarnaast kan het bestuur besluiten om in bijzondere gevallen een gedeelte van reeds betaalde contributie terug te betalen.

Artikel 8. Kleding

1. De algemene ledenvergadering stelt, op voorstel van het bestuur, het voorgeschreven turnkostuum vast voor deelname aan wedstrijden, demonstraties en overige naar buiten tredende activiteiten van de vereniging. Daarnaast kan het bestuur regels vaststellen met betrekking tot kleding, waaronder het voorschrijven van een turnkostuum voor trainingen en andere activiteiten.
2. Zonder toestemming van het bestuur is het noch individueel noch in groepsverband toegestaan, in de in het eerste lid bedoelde kleding op te treden bij of deel te nemen aan uitvoeringen, wedstrijden, demonstraties of andere activiteiten die niet van de vereniging uitgaan.

Artikel 9. Bestuur

Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste negen leden, te weten:
a. voorzitter;
b. secretaris;
c. penningmeester;
d. gewone leden.
Een van dezen wordt tevens aangewezen tot vice-voorzitter.

Artikel 10. Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door voorzitter, secretaris en penningmeester. Dit bestuur is bevoegd zaken af te handelen die, vanwege hun spoedeisend karakter, uitstel tot behandeling in de bestuursvergadering niet toelaten dan wel door hun geringe betekenis aan hen kunnen worden overgelaten. Op de eerstvolgende bestuursvergadering wordt hierover verantwoording afgelegd.

Artikel 11. Benoemingen en benoembaarheid bestuursleden

1. Het bestuur kan voor elk te benoemen bestuurslid een kandidaat stellen. Voorts heeft elk clublid en de wettelijk vertegenwoordiger van een jeugdclublid het recht kandidaten te stellen. Deze kandidaatstelling dient, met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen, schriftelijk aan het bestuur te geschieden. De kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van een verklaring van de kandidaat, dat deze een eventuele benoeming zal aanvaarden.
Het bestuur kan besluiten een kandidaatstelling te aanvaarden waarbij de termijn van ten minste veertien dagen niet is aangehouden indien:
a. een kandidaat zich binnen deze periode terugtrekt;
b. er binnen de gestelde termijn nog geen kandidaat is aangemeld.
2. Reglementair aftredende bestuursleden worden geacht kandidaat te zijn tenzij zij ten minste vier weken vóór de algemene ledenvergadering aan het bestuur mededelen, dat zij niet voor herbenoeming in aanmerking wensen te komen.
3. Benoemde bestuursleden treden in functie op de dag volgend op die waarop de algemene ledenvergadering is gehouden. Bij een tussentijdse benoeming treedt de benoemde in functie op de dag, volgend op die van zijn benoeming.
4. Afgetreden bestuursleden worden geacht te zijn afgetreden aan het eind van de dag waarop de algemene ledenvergadering is gehouden.
5. Bij een tussentijdse vacature is het bestuur gerechtigd iemand tot bestuurslid te benoemen. Deze benoeming dient bekrachtigd te worden in de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
6. Het bestuur is gerechtigd voor te stellen een bestuurslid dat naar zijn oordeel zijn taak niet naar behoren vervult, van zijn functie te ontheffen. Een dergelijk voorstel mag niet worden gedaan zonder dat betrokkene in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord. Het bestuur stelt dit bestuurslid vóór de ontheffing in de gelegenheid zijn functie ter beschikking te stellen. Een besluit tot ontheffing van een bestuurslid kan slechts worden genomen door de algemene ledenvergadering met ten minste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 12. Bestuursvergaderingen

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit nodig achten, maar minimaal viermaal per verenigingsjaar.
2. Het bestuur kan alleen rechtsgeldige besluiten nemen als meer dan de helft van de bestuursleden ter vergadering aanwezig is.
3. Alle besluiten worden genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen. Blanco stemmen worden geacht ongeldig te zijn. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
4. Over alle voorstellen wordt afzonderlijk en mondeling gestemd tenzij één van de bestuursleden anders wenst.
5. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Dit geldt tevens voor de inhoud van het besluit voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Indien onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats. Door deze stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 13. Voorzitter

1. De voorzitter:
a. heeft de leiding over de dagelijkse werkzaamheden van de vereniging;
b. leidt de algemene ledenvergaderingen en de bestuursvergaderingen;
c. vertegenwoordigt de vereniging bij officiële gelegenheden.
2. Het bestuur wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan.

Artikel 14. Secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor:
a. het (doen) notuleren van de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen;
b. het voeren van de algemene correspondentie;
c. het in goed geordende staat houden van het archief;

d. het jaarlijks op de algemene ledenvergadering schriftelijk verslag uitbrengen over het afgelopen verenigingsjaar;
e. de verdere door het bestuur, in overleg met de secretaris, aan hem op te dragen werkzaamheden.
Hij kan zich, indien nodig, doen bijstaan door of een deel van de taken overdragen aan derden.

Artikel 15. Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor:
a. het op verantwoorde en zo rendabel mogelijke wijze bewaren van de aan hem afgedragen en / of toevertrouwde gelden en bezittingen van de vereniging;
b. het innen en het administreren van de inschrijfgelden en contributies;
c. de verzorging van het algemene ledenregister;
d. de controle van de inkomsten aan de hand van de uit de ledenregisters af te leiden verplichtingen van de leden;
e. het innen en administreren van de overige inkomsten;
f. het uitbetalen van de, op basis van volgens door het bestuur gestelde regels, ingediende declaraties;
g. het tijdig verrichten van alle betalingen, de controle daarop en het administreren daarvan;
h. het opstellen en bijhouden van een lijst van alle bezittingen van de vereniging;
i. het jaarlijks op de algemene ledenvergadering verslag uitbrengen over de financiële positie van de vereniging, in het bijzonder over het afgelopen verenigingsjaar;
j. het opstellen van een begroting voor het lopende verenigingsjaar die, na goedkeuring door het bestuur, wordt voorgelegd aan de algemene ledenvergadering.

Artikel 16. Kascommissie

1. De technische commissie is in opdracht van het bestuur werkzaam om het technische peil van de oefeningen zoveel mogelijk te verhogen. De technische commissie legt verantwoording af aan het bestuur.
2. De technische commissie bestaat uit de technische leiders van de vereniging. De vergaderingen van de technische commissie worden bijgewoond door een of meer bestuursleden. De leden van de technische commissie kiezen uit hun midden een voorzitter.
3. De technische commissie heeft de volgende taken;
a. het bestuur gevraagd en ongevraagd advies geven over technische aangelegenheden die zich binnen de vereniging voordoen;
b. het onderling afstemmen van oefeningen, planning van activiteiten en de voorbereiding van wedstrijden.

Artikel 17. Overige commissies

Commissies kunnen worden ingesteld door bestuur of algemene vergadering. Het orgaan dat de commissie instelt bepaalt en publiceert de taken, bevoegdheden, leden en bestaansduur van de commissie en kan deze te allen tijde wijzigen. De commissie is verantwoording schuldig aan het instellende orgaan.

Artikel 18. Technische leiding

1. De vereniging kan één of meer technische leiders aanstellen tegen nader door het bestuur te stellen voorwaarden en vergoedingen.
2. Daarnaast kan de vereniging gebruik maken van diensten van zelfstandige technische leiders (volgens B-contract), als omschreven door de KNGU.
3. Van een technisch leider wordt verwacht dat deze de regels, als gesteld in de wet, de statuten, het huishoudelijk reglement, de besluiten van de algemene ledenvergadering en van het bestuur van de vereniging alsmede de statuten en het huishoudelijk reglement van de KNGU, in acht zal nemen.
4. Een technisch leider wordt geacht clublid te zijn zolang hij als technisch leider optreedt. Opzegging als technisch leider vindt schriftelijk plaats bij het bestuur uiterlijk drie maanden vóór aanvang van het kwartaal waarin de werkzaamheden als technisch leider worden beëindigd.
5. De technisch leider is in ieder geval verantwoordelijk voor:
a. de dagelijkse gang van zaken binnen de lessen;
b. het zorgdragen voor vervanging bij verhindering ingeval van ziekte of anderszins;
c. het openen en afsluiten van de oefenruimte.
6. Indien er tijdens oefeningen of wedstrijden sprake is van een ongeval, stelt de technisch leider het bestuur hiervan onmiddellijk op de hoogte.

Artikel 19. Algemene ledenvergadering

1. Een clublid en de wettelijk vertegenwoordiger van een jeugdclublid van de vereniging hebben het recht het woord te voeren op de algemene ledenvergadering. Daarnaast kan de voorzitter het woord verlenen aan derden.
2. De voorzitter kan de volgende maatregelen treffen:
a. een maximum aantal spreekronden per onderwerp bepalen;
b. de maximum spreektijd per spreker beperken;
c. een spreker het woord ontnemen indien deze zich niet beperkt tot het ter bespreking staande onderwerp of zich niet aan de ingestelde spreektijd houdt;
d. besluiten een ter vergadering ingediend voorstel te behandelen of aan te houden. De vergadering kan, indien de voorzitter tot aanhouden besluit en indien het voorstel betrekking heeft op in behandeling zijnde agendapunten, alsnog tot behandeling besluiten.

3. Voorstellen, die ten minste vier weken voor de algemene ledenvergadering schriftelijk ter kennis van het bestuur zijn gesteld, en door ten minste vijf stemgerechtigde leden worden ondersteund, worden op de agenda geplaatst. Daarnaast hebben stemgerechtigde leden het recht staande de vergadering voorstellen in te dienen, mits ondersteund door ten minste vijf stemgerechtigde leden.

Artikel 20. Besluitvorming

1. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen tenzij in de statuten anders is bepaald.
2. Indien voor enige stemming een stembureau noodzakelijk is, wordt dit, op voorstel van de voorzitter, door de vergadering benoemd. Het stembureau bestaat uit drie stemgerechtigde leden. Het stembureau beslist over de geldigheid van een stembiljet.
3. Bij een schriftelijke stemming zijn ongeldig de biljetten die:
a. niet zijn ingevuld;
b. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
c. meer bevatten dan hetgeen strekt tot duidelijke aanwijzing van de persoon, personen of zaken die zijn bedoeld;
d. ondertekend of op andere manier zijn gekenmerkt;
e. namen bevatten van personen die niet verkiesbaar zijn;
f. onleesbaar zijn.
4. Stemming over zaken geschiedt bij hand opsteken. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Indien één van de stemgerechtigde leden de uitkomst van de stemming betwijfelt, wordt een stembureau benoemd en volgt mondelinge stemming op basis van de presentielijst.
5. Stemming over personen geschiedt:
a. bij acclamatie op voorstel van de voorzitter of één van de stemgerechtigde leden, mits hiertegen geen bezwaar door één van de stemgerechtigde leden wordt aangetekend;
b. door middel van een schriftelijke stemming.
6. Bij een stemming over personen wordt een kandidaat gekozen op basis van de volgende procedure. Benoemd wordt:
a. degene die bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid (= meer dan 50% van het aantal uitgebrachte geldige stemmen) heeft behaald;
b. indien het onder a genoemde geen uitsluitsel heeft gegeven, degene die bij een tweede vrije stemming de volstrekte meerderheid heeft behaald;
c. indien bij de onder b genoemde stemming geen van de kandidaten een volstrekte meerderheid heeft verworven, volgt een derde stemming tussen de twee kandidaten, die bij de onder b genoemde stemming het hoogste aantal stemmen hebben behaald;
d. indien bij de derde stemming de stemmen staken, beslist het lot, door het stembureau daartoe getrokken.

Artikel 21. Bepaling van orde

1. De leden zijn verplicht de aanwijzingen van de technische leider op te volgen bij zowel de oefening als hun verdere gedragingen in de oefenruimte. Deze bepaling is ook van toepassing indien de leden buiten de oefenruimte in verenigingsverband optreden.
2. In de zalen mag alleen op turnschoenen, zaalschoenen of blote voeten gelopen worden.
3. In de zalen mag niet worden gerookt. In de zalen mag evenmin worden gegeten of gedronken tenzij hiervoor in bijzondere gevallen toestemming is verleend door de technische leider.
4. Alleen met toestemming van de technische leider mogen toeschouwers in bijzondere gevallen de oefenruimten betreden.
5. Het bestuur is gerechtigd nadere regels te stellen omtrent orde en veiligheid tijdens lessen en wedstrijden.
6. De leden hebben het recht schriftelijk klachten in te dienen bij het bestuur. Het bestuur handelt een klacht zo spoedig mogelijk af.

Artikel 22. Opleggen van straffen

1. De technische leider is bevoegd een lid wegens wanordelijk gedrag het bijwonen van een oefening voor eenmaal te ontzeggen. Bij aanhoudend wanordelijk gedrag dient de technische leider een verzoek tot het opleggen van een straf aan het desbetreffende lid in bij het bestuur.
2. Indien het bestuur termen aanwezig acht tot het opleggen van een straf wordt, alvorens de straf definitief op te leggen, de beschuldigde eenmalig in de gelegenheid gesteld zich mondeling in een bestuursvergadering te verweren. Deze vergadering vindt plaats op een datum en tijdstip door het bestuur te bepalen, echter niet later dan vier weken nadat de beschuldiging ter kennis van de beschuldigde is gebracht.
3. Ingeval van verhindering om dringende redenen van de beschuldigde kan het bestuur besluiten andermaal de gelegenheid tot verweer te bieden in een nieuwe vergadering, die binnen tien dagen na de eerste wordt belegd.
4. Het bestuur is gerechtigd uitspraak te doen, ongeacht de aanwezigheid van de beschuldigde.
5. Dit recht van verweer is niet van toepassing op hen, die zijn tekortgeschoten in hun contributieverplichtingen.
6. Ingeval van schorsing blijft het lid geschorst hangende het verweer en een volgens de statuten ingesteld beroep.

Artikel 23. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement

1. Dit reglement kan alleen worden gewijzigd door een besluit van de algemene ledenvergadering, genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen.
2. Een voorstel tot wijziging van dit reglement moet ten minste vier weken voor de datum van de algemene ledenvergadering op de gebruikelijke wijze aan de leden zijn bekendgemaakt.
3. Dit reglement en / of wijzigingen treden in werking met ingang van de dag, volgend op die waarin de algemene ledenvergadering het besluit daartoe heeft genomen.

Artikel 24. Aansprakelijkheid

De vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van eigendommen van de leden.

Artikel 25. Slotbepalingen

1. In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of een artikel voor meer dan één uitleg vatbaar is, beslist het bestuur.
2. Met dit huishoudelijk reglement vervallen alle voorgaande nog geldende huishoudelijk reglementen of delen daarvan alsmede van nadien aan die reglementen toegevoegde aanhangsels.
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van dag maand jaar en aangenomen op dag maand jaar te Hoogwoud.